Оголошуємо прийом до аспірантури за спеціальністю 051 “Економіка”

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»

оголошує прийом  до аспірантури за спеціальністю 051 “Економіка»  для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за кошти фізичних та юридичних осіб.

 Порядок та умови вступу до аспірантури

 • До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за результатами вступних випробувань.
 • Здобувач особисто до Приймальної комісії Київського університету ринкових відносин на ім’я ректора подає заяву в паперовій формі.
 • При поданні заяви здобувач особисто пред’являє:

– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»); військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви здобувач додає:

–  особовий листок (за затвердженим зразком);

–  автобіографію;

–  копію трудової книжки (за наявності);

– список опублікованих наукових праць, винаходів і звітів про науково- дослідні роботи (за наявності)  ;

–  витяг із протоколу засідання Вченої ради (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення закладу вищої освіти);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

–  копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь які платежі за серією та номером паспорта);

–  дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см.;

–  копію закордонного паспорта – за наявності.

 • Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Київського університету ринкових відносин або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 • Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих здобувачем для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої здобувачем до університету, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

 • Рішення про допуск до вступних випробувань до аспірантури приймається виключно на засіданні Приймальної комісії.
 • Вступні випробування до аспірантури університету на навчання для здобуття ступеня доктора філософії передбачають:
 • Вступний іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра відповідної спеціальності;
 • Вступний іспит з іноземної мови. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
 • Вступний іспит з філософії (в обсязі вузівської програми);
 • Особа може вступити до аспірантури університету на іншу спеціальність, ніж та, яка зазначена в її дипломі магістра/спеціаліста.
 • Для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра/спеціаліста, рішенням приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
 • Вагові коефіцієнти кожного вступного випробування при розрахунку конкурсного бала становлять: спеціальність – 60%, іноземна мова – 40%.
 • Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
 • Зарахування до аспірантури здійснюється згідно з рішенням Приймальної комісії та затверджується наказом ректора.

Етапи вступної кампанії:

Початок прийому заяв та документів     18 березня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів      20 березня 2019 р.
Строки проведення вступних випробувань             21- 27 березня 2019 р.
Термін  зарахування вступників     не пізніше 28 березня 2019 року
Оформлення договорів       не пізніше – 29 березня 2019 року
Початок навчання в аспірантурі        1   квітня 2019 року

За довідками звертатися до завідувача відділом аспірантури д.і.н., к.е.н. Чугаєнка Юрія Олексійовича. Тел.: (044) 553-66-07; моб.:06773315284; e-mail: 

nauka@kumr.edu.ua