Вакансії

Київський університет ринкових відносин оголошує про відкриття наступних вакансій:

Секретар ректора

Вимоги: 

Вища освіта

Впевнений користувач: MS Office, Internet, робота з оргтехнікою

Досвід роботи: від 5 років

Досконале володіння українською мовою (письмова та усна)

Середній рівень англійської мови

Обов’язки:

Здійснює роботу по організаційно-технічному забезпеченню адміністративно-розпорядчої діяльності керівника.

Приймає, що надходить на розгляд керівника кореспонденцію, передає її відповідно до ухваленого рішення в структурні підрозділи або конкретним виконавцем для використання в процесі роботи або підготовки відповідей.

Приймає документи і особисті заяви на підпис керівника.

Відповідає на телефонні дзвінки, фіксує і передає службову інформацію керівнику, організовує проведення телефонних переговорів керівника.

За дорученням керівника складає листи, запити, інші документи.

Виконує роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, їх реєстрація), веде і оформляє протоколи засідань і нарад.

Здійснює контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за дотриманням термінів виконання вказівок і доручень керівника, взятих на контроль.

Забезпечує робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створює умови, які сприяють ефективній роботі керівника.

Організовує прийом відвідувачів, сприяє оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників.

Заступник декана

Вимоги: Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь або вчене звання. Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти.

Обов’язки:

Забезпечує документообіг по факультету.

Веде облік руху студентів (академічні відпустки, переводи, відрахування, відновлення).

Разом з деканом факультету здійснює контроль за якістю виконання кафедрами навчальних планів і програм, графіку освітнього процесу та розкладу занять; контроль за якістю виконання кафедрами графіку екзаменаційної сесії та порядку проведення іспитів; за якістю проведення практик.

Проводить аналіз отриманих відомостей щодо результатів поточного контролю з метою внесення даних до програми «Деканат», навчальних карток студентів, формування зведених відомостей.

Організує взаємодію старост груп з деканатом з метою отримання щотижневої оперативної інформації про стан відвідування студентами лекцій та практичних занять.

Контролює процес ліквідації академічної заборгованості студентів.

Контролює оформлення навчальної документації (екзаменаційних і заліквих відомостей (листів)) і заповнення журналів груп викладачами.

Проводить звірення записів у залікових книжках і екзаменаційних і залікових відомостях (листах).

Оформлює:

– навчальні картки студентів;

– залікові та екзаменаційні відомості;

– зведені відомості;

– перевідні справи студентів;

– додатки до дипломів;

Готує довідки про навчання в університеті для надання їх студентами в державні органи, установи, і т.п.

Готує проекти наказів по студентському складу.

Завіряє копії наказів і розпоряджень по деканату.

Готує необхідні документи по запиту бухгалтерії, відділу кадрів, інших підрозділів університету.

Виконує інші доручення безпосереднього керівництва.

Секретар приймальної комісії:

Вимоги: Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь або вчене звання (бажано). Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти.

Обовіязки:

Організовує безперебійну роботу приймальної комісії та її функціональних підрозділів.

Організовує підбір та представляє на затвердження склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційних комісій.

Здійснює контроль за роботою відбіркових, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційних комісій.

Розробляє план профорієнтаційної роботи та проводить організаційні заходи щодо його реалізації.

Координує профорієнтаційну роботу в університеті.

Вносить пропозиції та готує рекламну продукцію.

Організовує навчання та інструктаж технічного персоналу Приймальної комісії унверситету.

Контролює правильність оформлення особових справ вступників.

Організовує інформаційну роботу Приймальної комісії: організовує і проводить консультації вступників з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам і підготовці вступника; веде прийом громадян, своєчасно дає відповіді на письмові запити громадян з питань прийому; готує до опублікування проспекти та інші інформаційні матеріали Приймальної комісії.

За дорученням голови Приймальної комісії контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб та підрозділів щодо створення належних умов для формування контингенту студентів.

Організовує підготовку розкладу вступних випробувань та консультацій.

Проводить шифрування та дешифрування письмових екзаменаційних робіт вступників.

Готує матеріали до засідань приймальної комісії, проекти наказів з питань організації роботи приймальної комісії щодо організації та проведення прийому на навчання.

Забезпечує безперебійну роботу відбіркової комісії протягом всього періоду роботи приймальної комісії.

Організовує підготовку аудиторій для проведення вступних випробувань.

Забезпечує та організовує проведення та здійснення контролю за правильністю проведення випробувань і оформлення екзаменаційних документів.

Забезпечує проведення та об’єктивність розгляду скарг, апеляцій та заяв вступників.

Забезпечує контроль за правильністю оформлення документації роботи приймальної комісії, протоколів засідань та інш.

Забезпечує контроль за підготовкою і поданням до відповідних контролюючих інстанцій звітів про хід роботи приймальної комісії університету.

Контролює та організовує роботу заступників відповідального секретаря та керівників структурних підрозділів приймальної комісії.

Надсилайте Ваше резюме на e-mail: kadry@kumr.edu.ua, або звертайтесь за телефонами:

(044) 553-66-07

(044) 294-23-35